Voorwaarden Chiptuning

Voor de aanbieding, verkoop, levering aan en installatie bij Opdrachtgevers van Software ten behoeve van motormanagementsystemen door Autobedrijf Mebu, statutair gevestigd op Laan van Ambacht 1-3, 2631 RJ te Nootdorp, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 4 – Leveringstermijn
Artikel 5 – Prijzen
Artikel 6 – Controle, acceptatie en reclames
Artikel 7 – Eigendomsovergang
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Retentierecht
Artikel 10 – Wijzigingen of annuleringen
Artikel 11 – Standaard garantie
Artikel 12 – Aanvullende garantie met Europees dekkingsgebied
Artikel 13 – Ontbinding
Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 15 – Incassokosten
Artikel 16 – Intellectuele eigendom / licenties
Artikel 17 – Overmacht
Artikel 18 – Privacy
Artikel 19 – Diverse bepalingen
Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna de volgende termen in navolgende betekenis
gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 Autobedrijf Mebu VOF: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna te
noemen “Autobedrijf Mebu”.
1.2 Opdrachtgever: de Nederlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon naar Nederlands recht, niet handelend in
de hoedanigheid van een autobedrijf, dealer, handelaar of soortgelijke onderneming, die aan Autobedrijf Mebu opdracht
heeft gegeven tot levering en/of installatie van Software en/of aan Autobedrijf Mebu opdracht heeft gegeven tot het verlenen
van diensten en services, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
1.3 Oplevering: het moment waarop de installatie van de Software is voltooid en daarvan, indien noodzakelijk,
mededeling is gedaan aan Opdrachtgever.
1.4 Overeenkomst: het document waarin de opdracht schriftelijk is vastgelegd.
1.5 Software: de door Autobedrijf Mebu gebruikte programmatuur die het motormanagement van de het voertuig
optimaliseert.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en Overeenkomst tussen Autobedrijf Mebu en de
Opdrachtgever waarop Autobedrijf Mebu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden maken integraal deel uit
van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Autobedrijf Mebu.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Autobedrijf Mebu, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Toepassing van de door Opdrachtgever ingeroepen voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Van deze voorwaarden of van één of meer in deze voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts schriftelijk in
de Overeenkomst tussen Autobedrijf Mebu en Opdrachtgever worden afgeweken.
2.5 Bij strijd tussen deze voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst, mits deze rechtsgeldig is
ondertekend.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Autobedrijf Mebu van de mondelinge of schriftelijke
opdracht van Opdrachtgever, dan wel door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Autobedrijf Mebu
verstrekte offerte.
3.3 Uitingen van Autobedrijf Mebu op een website of anderszins met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend
aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

 

Artikel 4 – Leveringstermijn

4.1 De leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht door Autobedrijf Mebu is aanvaard.
4.2 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de
betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
4.3 Leveringstermijnen zijn indicatief en geven bij overschrijding nimmer recht op schadevergoeding.
4.4 Een door Autobedrijf Mebu opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bij
Opdrachtgever bekende omstandigheden.
4.5 Opdrachtgever, die na overschrijding van een opgegeven leveringstermijn Autobedrijf Mebu schriftelijk heeft gemaand
en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog de Overeenkomst uit te voeren, is gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden indien Autobedrijf Mebu niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren binnen de in de aanmaning gestelde
redelijke termijn.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De door Autobedrijf Mebu gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in
het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
5.2 Indien Autobedrijf Mebu met Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Autobedrijf Mebu niettemin
gerechtigd tot een tussentijdse verhoging van de prijs. Autobedrijf Mebu mag deze verhoging slechts doorvoeren, indien zich
tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante wijzigingen hebben voorgedaan
met betrekking tot bijvoorbeeld upgrades van het motormanagementsysteem, wisselkoersen, lonen, of andere
factoren die de kostprijs bepalen.

 

Artikel 6 – Controle, acceptatie en reclames

6.1 Opdrachtgever is verplicht eventuele gebreken aan het voertuig aan Autobedrijf Mebu te melden voordat de installatie
van de Software plaatsheeft.
6.2 Autobedrijf Mebu garandeert dat de te installeren Software voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.3 Opdrachtgever is verplicht om bij Oplevering het voertuig te controleren op gebreken en beschadigingen.
Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld en op de factuur te worden aangetekend.
Gebreken die bij Oplevering niet terstond konden worden geconstateerd, zoals het gebrekkig functioneren van de
Software, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 dagen na ontvangst, schriftelijk ter kennis van Autobedrijf Mebu
te worden gebracht.

 

Artikel 7 – Eigendomsovergang

7.1 Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft
voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Autobedrijf Mebu zich het gebruiksrecht van de
Software voor. Het gebruiksrecht van de Software gaat eerst op Opdrachtgever over zodra Opdrachtgever aan zijn
verplichtingen met betrekking tot de Oplevering heeft voldaan.
7.2 Indien er gerede twijfel bij Autobedrijf Mebu bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Autobedrijf Mebu
bevoegd de installatie van de Software uit te stellen totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Autobedrijf Mebu te lijden schade indien de Oplevering vertraging ondervindt
ten gevolge van terechte twijfel over de betalingscapaciteit van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij Oplevering.
8.2 Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Autobedrijf Mebu aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
8.3 In geval van te late betaling is Opdrachtgever over het openstaande deel van het factuurbedrag een rente
verschuldigd van 1% per maand. Gedeelten van een maand worden voor een volle maand gerekend. Eventuele
reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
8.4 De vorderingen van Autobedrijf Mebu op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever;
• Indien Autobedrijf Mebu Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
8.5 In de hiervoor genoemde gevallen is Autobedrijf Mebu bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
Autobedrijf Mebu volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 – Retentierecht

Autobedrijf Mebu kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als:
– Opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
– Opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Autobedrijf Mebu niet of niet geheel heeft
voldaan.

 

Artikel 10 – Wijzigingen of annuleringen

Wijzigingen of annuleringen van een tussen partijen gesloten Overeenkomst behoeven de schriftelijke instemming
van Autobedrijf Mebu. Opdrachtgever is alsdan gehouden alle schade en kosten, voortvloeiende uit de wijziging of
annulering aan Autobedrijf Mebu te vergoeden.

 

Artikel 11 – Standaard garantie

11.1 De originele fabrieksgarantie op het voertuig wordt niet aangetast door de installatie van Software door
Autobedrijf Mebu.
11.2 Autobedrijf Mebu garandeert gedurende een periode van drie jaren na Oplevering dat de Software goed functioneert.
Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de functionering van de Software, dan zal Autobedrijf Mebu deze gebreken
herstellen of de Software in zijn geheel vervangen.
11.3 Deze garantie komt geheel te vervallen indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van
onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling dan wel anderszins te wijten zijn aan de schuld van
Opdrachtgever, alsmede in geval van (beoogd) herstel van en/of manipulatie aan de Software c.q. het
motormanagementsysteem anders dan door Autobedrijf Mebu of door haar aangewezen partijen.
11.4 Aanspraak op garantie moet door Opdrachtgever worden gedaan door berichtgeving daarvan bij aangetekend
schrijven aan Autobedrijf Mebu binnen de genoemde termijn. Autobedrijf Mebu is nimmer gehouden tot enigerlei verdere verplichting
zoals schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
11.5 Het in deze voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van
Opdrachtgever uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze voorwaarden en de Overeenkomst
bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan Opdrachtgever is verkocht en
geleverd.
11.6 De garantie gaat in op het moment dat Autobedrijf Mebu volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen.

 

Artikel 12 – Aanvullende garantie met Europees dekkingsgebied

12.1 Opdrachtgever kan bij het sluiten van de Overeenkomst een uitgebreide, aanvullende garantie met Europees
dekkingsgebied bij Autobedrijf Mebu afsluiten voor de gevolgen van de levering / installatie van Software door Autobedrijf Mebu,
tegen de in de Overeenkomst genoemde prijs en duur, die afhankelijk zijn van het type voertuig, de leeftijd van het
voertuig en de kilometerstand.
12.2 Tijdens de garantieperiode kan op de garantie een beroep worden gedaan indien is voldaan aan de
navolgende voorwaarden:
– de cataloguswaarde van het voertuig heeft ten tijde van de toelating op de openbare weg (datum op kenteken
zetten) niet meer bedragen dan EUR 100.000;
– het voertuig is op het moment van beroep op de aanvullende garantie door Opdrachtgever niet later dan twee jaren
voor afsluiting van deze garantie toegelaten tot de openbare weg, heeft niet meer dan 100.000 kilometer gereden en
ten tijde van de installatie van de Software door Autobedrijf Mebu functioneerde het motormanagement van het voertuig
goed op de originele fabriekssoftware;
– voertuigen waarvan komt vast te staan dat de kilometerstand is teruggedraaid en / of onjuist is, zijn uitgesloten van
dekking door de aanvullende garantie, ook in het geval dat van een teruggedraaide en / of onjuiste kilometerstand
eerst is gebleken nadat Opdrachtgever een beroep doet op de aanvullende garantie;
– voertuigen dienen in regulier onderhoud te zijn gegeven bij de erkende dealer die daarbij enkel en alleen originele
onderdelen heeft gebruikt;
– voertuigen waarvan komt vast te staan dat op enig moment andere motorische en/of Software modificaties hebben
plaatsgehad zijn uitgesloten van dekking door de aanvullende garantie, ook in het geval dat hiervan eerst is
gebleken nadat Opdrachtgever een beroep doet op de aanvullende garantie;
– bij eventuele schade is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de aflevering van het voertuig bij een vestiging
van Autobedrijf Mebu. Geen dekking wordt verleend indien het voertuig voor herstel en reparatie is aangeboden aan een
andere reparateur.
12.3 Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op de aanvullende garantie dient hij het servicenummer van
Autobedrijf Mebu te bellen, zoals vermeld op de website van Autobedrijf Mebu, op de Autobedrijf Mebu service card en in de Overeenkomst.
12.4 In geval Opdrachtgever een beroep doet op de aanvullende garantie zal een onafhankelijke derde partij de schadeoorzaak vaststellen.
12.5 Indien komt vast te staan dat de oorzaak van de schade is gelegen in de levering / installatie van Software door
Autobedrijf Mebu, zal de schade, direct verband houdend met deze levering / installatie, met inachtneming van het bepaalde
in de leden 2 tot en met 5 van artikel 14 van deze voorwaarden, voor rekening en risico worden verholpen door Autobedrijf Mebu of door een door Autobedrijf Mebu
aangewezen derde.
12.6 De dekking van de aanvullende garantie omvat de navolgende onderdelen:
– motor, aandrijflijn, complete mechanische deel;
– (automatische) versnellingsbak en alle hiertoe behorende delen;
– elektrische installatie.

 

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Binnen een week na Oplevering kan Opdrachtgever zonder extra kosten de Overeenkomst ontbinden, waarbij
Opdrachtgever zijn betaling terugontvangt en Autobedrijf Mebu de door haar geïnstalleerde Software verwijdert en weer
vervangt door de originele fabriekssoftware.
13.2 Autobedrijf Mebu is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
– Opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of door
beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;
– Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zoals betaling van de
verschuldigde bedragen;
– Ontbinding van de Overeenkomst krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een brief met
ontvangstbevestiging.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van de geïnstalleerde Software of
onvolkomenheden bij de uitvoering van diensten zal Autobedrijf Mebu trachten deze te laten functioneren, respectievelijk uit
te voeren als overeengekomen. Indien desondanks sprake is van toerekenbare tekortkoming van Autobedrijf Mebu, dan is
de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Autobedrijf Mebu beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig
gebleken Software, hetzij tot een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geïnstalleerde
Software of diensten waarop de reclame betrekking heeft.
14.2 Autobedrijf Mebu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Autobedrijf Mebu is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Autobedrijf Mebu kenbaar behoorden te zijn. Autobedrijf Mebu is daarnaast niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door normaal
gebruik van het voertuig tijdens een testrit.
14.3 Autobedrijf Mebu, of de door Autobedrijf Mebu ingeschakelde dienstverleners, zijn nimmer aansprakelijk voor stagnatieschade,
bedrijfsschade, gevolgschade en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.
14.4 Indien het voertuig met (stilzwijgende) goedkeuring verblijft op of nabij het terrein van Autobedrijf Mebu dan is Autobedrijf Mebu
niet aansprakelijk voor de gebreken, schade en/of diefstal die tijdens dit verblijf ontstaan aan/van het voertuig.
14.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de werkplaats van Autobedrijf Mebu te betreden zonder uitdrukkelijke
toestemming van Autobedrijf Mebu. Schade die is ontstaan door het al dan niet bewust negeren van dit verbod kan niet aan
Autobedrijf Mebu worden toegerekend.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart Autobedrijf Mebu voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of
voortvloeiend uit (a) het gebruik van de diensten door Opdrachtgever en/of door of namens Opdrachtgever
ingeschakelde derden en (b) het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever en/of door of namens Opdrachtgever
ingeschakelde derden in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze voorwaarden.

 

Artikel 15 – Incassokosten

15.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien
Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare
boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
15.2 Indien Autobedrijf Mebu aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
15.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom / licenties

16.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Software en diensten die Autobedrijf Mebu in het kader van de
Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Autobedrijf Mebu of haar licentiegevers. Voor zover
noodzakelijk voor het gebruik van de Software en diensten door Opdrachtgever verleent Autobedrijf Mebu aan
Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele
eigendomsrechten op de Software en diensten.
16.2. Opdrachtgever vrijwaart Autobedrijf Mebu voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van
derden die betrekking hebben op het gebruik door Autobedrijf Mebu van de door Opdrachtgever aan Autobedrijf Mebu verstrekte
materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 17 – Overmacht

17.1 De in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende
welke Autobedrijf Mebu door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
17.2 Van overmacht aan de zijde van Autobedrijf Mebu is sprake, indien Autobedrijf Mebu na het sluiten van de overeenkomst
verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen.
17.3 Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, oorlogen, een niet-toerekenbare tekortkoming van door
Autobedrijf Mebu ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van
materialen, hardware, Software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve van
Opdrachtgever waarbij de oorzaak buiten de macht van Autobedrijf Mebu ligt, alsmede iedere andere situatie waarop
Autobedrijf Mebu geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn partijen niet
gehouden enige door de andere partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 18 – Privacy

Autobedrijf Mebu zal de diensten leveren en de gegevens van Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de
Privacy Verklaring. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Autobedrijf Mebu voor het in overeenstemming met de
Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Diverse bepalingen

19.1 De inhoud van de Overeenkomst en deze voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen
partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen partijen
ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
19.2 Nietigheid van een of meer delen van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze
voorwaarden onverlet. Indien een of meer delen van deze voorwaarden nietig mocht(en) blijken dan zijn partijen
verplicht een regeling te treffen en daaraan uitvoering te geven die wel geldig is en die de bedoeling van partijen met
het nietige deel/de nietige delen het dichtst benadert.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op iedere Overeenkomst waarbij Autobedrijf Mebu partij is en op iedere offerte die door Autobedrijf Mebu wordt uitgebracht, is
bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
20.2 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
20.3 Alle geschillen waarbij Autobedrijf Mebu direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde
rechter in Den Haag.